Mokėjimas pagal išankstinę sąskaitą-faktūrą
  Su privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi užklausos vykdymo tikslais
Registruotis →

ŠIOMIS TAISYKLĖMIS (TOLIAU – TAISYKLĖS) YRA NUSTATOMOS BILIETO Į ORGANIZATORIUS ORGANIZUOJAMĄ IR VYKDOMĄ RENGINĮ PIRKIMO-PARDAVIMO SĄLYGOS, DALYVAVIMO JAME TVARKA BEI PRINCIPAI, ORGANIZATORIAUS IR DALYVIO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, TAIP PAT KITOS SU ORGANIZATORIAUS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS SUSIJUSIOS SĄLYGOS.

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI.

Bilietas – tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę patekti bei dalyvauti konkrečiame Renginyje.
Dalyvis – tai pilnametis asmuo, Bilietą įsigyjantis su savo verslu, darbu, profesija ar amatu susijusiais tikslais, sumokėjęs Biliete nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti Renginyje.
Organizatorius – Organizatorius – VšĮ Demokratijos plėtros fondas, juridinio asmens kodas 300125156, buveinės adresas T. Vrublevskio g. 6, LT-01143, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: konferencija@valstybe.eu, tel. Nr.: +370 5 2619662.
Renginys – tai Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas Biliete nurodytas renginys, į kurį patekti ir dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.

BENDROSIOS NUOSTATOS.

Taisyklės yra neatskiriama Bilieto dalis, be kurių Bilietas neturi jokios teisinės galios. Taisyklėse naudojami apibrėžimai tokią pačią reikšmę turi ir Biliete.
Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad prieš tai jis tinkamai susipažino su viešai skelbiamomis Taisyklėmis, jos jam buvo išsamiai atskleistos bei paaiškintos, Dalyvis suprato ir sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai įsipareigoja jų laikytis.

BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS BEI TVARKA.

Prieš įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo išsamiai įvertinti visą jam pateiktą ir viešai prieinamą informaciją apie Renginį, taip pat savo galimybes atvykti ir dalyvauti jame.
Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis patvirtina, kad Bilietą jis įsigijo turėdamas visą sprendimui priimti reikalingą teisingą ir visapusišką informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, Renginio temą, trukmę, datą, vietą, eigą, kainą, kokybę ir kt.
Dalyvis patvirtina, kad Renginys visiškai atitinka jo lūkesčius ir supranta, kad dėl tokio patvirtinimo visos jo pretenzijos dėl Renginio bus laikomos nepagrįstomis.
Dalyvis prisiima visišką atsakomybę už Organizatoriui pateikiamos informacijos teisingumą bei išsamumą ir privalo savo lėšomis pašalinti visus dėl šio įsipareigojimo nevykdymo atsiradusius padarinius.
Įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo iš karto patikrinti, ar visi Biliete esantys duomenys yra teisingi ir ar Bilieto kaina atitinka sumokėtą sumą. Dėl šios nuostatos pažeidimo atsiradusi atsakomybė tenka pačiam Dalyviui.
Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti, perparduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama Bilietą įsigyti, naudoti ar perleisti bet kokiu kitu neteisėtu būdu.
Įsigytas Bilietas jokiais atvejais negrąžinamas ir nekeičiamas, nėra kompensuojama jo kaina, išskyrus, kai Renginys atšaukiamas ar nukeliamas dėl Organizatoriaus kaltės.
Dėl Organizatoriaus kaltės nukėlus Renginį, Dalyvis turi teisę dalyvauti atkeltame Renginyje arba atgauti už Bilietą sumokėtus pinigus. Informacija, kaip tą padaryti, teikiama elektroninio pašto adresu konferencija@valstybe.eu arba telefonu +370 5 2619662.
Dėl Organizatoriaus kaltės atšaukus Renginį, Dalyviui pinigai už Bilietą grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Dalyvis pateikia Organizatoriui nesuplėšytą bei kitais būdais nepažeistą originalų Bilietą ir įrodo savo asmens tapatybę. Ši nuostata netaikoma, kai Bilietas įsigytas elektroniniu būdu.
Dalyviui Bilietą įsigijus elektroniniu būdu ir Renginį atšaukus dėl Organizatoriaus kaltės, Organizatorius, be atskiro Dalyvio kreipimosi, už Bilietą sumokėtą sumą perveda į tą pačią Dalyvio banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta jį įsigyjant.
Dalyviui yra žinoma, kad Biliete nurodytas Renginio pradžios laikas yra orientacinis ir gali kisti, todėl Organizatorius neatsako, jeigu Renginys prasideda vėliau negu nurodyta Biliete.

DALYVAVIMO RENGINYJE SĄLYGOS IR TVARKA.

Renginio metu draudžiama rūkyti, įsinešti bei vartoti maistą, alkoholį, narkotines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, dujinius, šaunamuosius bei kitus ginklus. Siekdamas užtikrinti kitų Renginio Dalyvių saugumą, Organizatorius turi teisę tikrinti Dalyvio girtumą, taip pat į Renginį bandomus įsinešti daiktus.
Dalyvis įsipareigoja dalyvauti Renginyje tokiu būdu, kad nesukeltų grėsmės savo bei kitų Renginio dalyvių sveikatai ir turtui, neįžeistų ir nediskredituotų jų, nežemintų garbės bei orumo, taip pat taip, kad nepažeistų Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų bei kitų Dalyvių teisės tinkamai dalyvauti Renginyje. Pažeidęs šią pareigą, Dalyvis įsipareigoja atlyginti visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius tiek Organizatoriui, tiek tretiesiems asmenims.
Organizatorius turi teisę be atskiro įspėjimo vienašališkai panaikinti Bilietą, taip pat neįleisti ar pašalinti Dalyvį iš Renginio, jeigu kyla įtarimas, kad Dalyvis neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai Dalyvis pažeidinėja Taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Tokiu atveju už Bilietą sumokėti pinigai negrąžinami.
Dalyvis sutinka, kad dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Renginys gali būti sustabdytas.
Organizatorius neatsako už kitų Renginio Dalyvių elgesį ir neatlygina dėl to atsiradusių neigiamų padarinių, taip pat neatsako už vykdant Renginį ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.
Organizatorius neatsako už Dalyvio į Renginį atsineštų daiktų apsaugą.
Dalyvis sutinka, kad Renginio metu Organizatorius jį filmuotų ir/ar fotografuotų bei darytų garso įrašus, taip pat, kad Organizatorius be atskiro įspėjimo neatlygintinai naudotų Dalyvio nuotraukas bei vaizdo/garso įrašus reklamos ar kitais komerciniais tikslais. Dalyviui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo/garso įrašai bus Organizatoriaus nuosavybė ir kad už jų naudojimą Dalyviui nebus mokamas atlygis.
Dalyvis sutinka, kad jo Organizatoriui pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siekiant tinkamai įvykdyti tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą sandorį.

KITOS SĄLYGOS.

Jeigu pasikeičia Dalyvio ar Organizatoriaus elektroninio pašto adresas, kiti nurodyti duomenys, toks asmuo turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po tokių duomenų pasikeitimo, apie tai informuoti kitą šalį. Pažeidusiam šią pareigą asmeniui tenka visos dėl to atsiradusios neigiamos pasekmės.
Visi Bilieto bei Taisyklių pagrindu tarp Organizatoriaus ir Dalyvio susiklostę civiliniai teisiniai santykiai pasibaigia įvykus Renginiui, į kurį įsigytas Bilietas, taip pat Organizatoriui vienašališkai panaikinus Bilietą Taisyklėse numatytais atvejais arba abipusiu rašytiniu Organizatoriaus ir Dalyvio susitarimu.
Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, tačiau Dalyviui taikomos Bilieto įsigijimo metu galiojusios Taisyklės, su kuriomis jis susipažino ir sutiko įsigydamas Bilietą.
Visa papildoma informacija, nenurodyta Taisyklėse, yra viešai prieinama interneto tinklalapyje.
Visi ginčai, susiję su Bilietu bei Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu, o per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesutarus – LR įstatymų nustatyta tvarka.
Visais kitais klausimais, kurie neaptarti Taisyklėse, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
Vienos ar kelių Taisyklėse nurodytų sąlygų pripažinimas negaliojančiomis neturi įtakos Bilieto bei Taisyklių galiojimui.
Bilietas bei Taisyklės yra parengti lietuvių kalba, kurią Dalyvis puikiai supranta.